I. BEVEZETŐ

A Szín-City Kft. ( továbbiakban adatkezelő ) a weboldal működtetése során, az oldalon feltüntetett szolgáltatások iránt érdeklődő személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

A Szabályzat Adatkezelő honlapján bárki számára hozzáférhető.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot időről időre felülvizsgálja, módosítsa. A módosított Szabályzatot Adatkezelő honlapján teszi közzé.

Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele, javaslata lenne, kérjük, forduljon írásban az Adatkezelő adatvédelmi támogató munkatársához, ennek hiányában vagy akadályoztatása esetén az Adatkezelő törvényes képviselőjéhez a Szabályzatban megadott elérhetőségeken!

II. ADATKEZELŐ

Adatkezelő neve: Szín-City Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő székhelye: 1045 Budapest, Rózsa u. 10
Adatkezelő telephelye: 2142 Nagytarcsa, Déri Miksa u. 10. A/8.
Adatkezelő adószáma: 14828108-2-41
Adatkezelő nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01 09 921899
Adatkezelő honlapja: www.szincity.hu

III. ADATKEZELŐ MUNKATÁRS ELÉRHETŐSÉGE

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem nevez ki, önkéntesen adatvédelemmel kapcsolatos támogató munkatársat jelöl ki.
Adatvédelmi munkatárs: Lengyel Tünde
Adatvédelmi munkatárs e-mail címe: info@szincity.hu
Adatvédelmi munkatárs telefonszáma: +36 70 3403525

Adatvédelmi támogató munkatárs tevékenységét munkaviszonyban, más feladatai mellett látja el azzal, hogy az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a feladatokból ne fakadjon összeférhetetlenség.

Ezen túlmenően az adatvédelmi támogató munkatárs a jogszabályokban meghatározott feladatokat látja el, azaz tájékoztatást, szakmai tanácsot ad az adatvédelmi jogszabályokkal kapcsolatosan, ellenőrzi az adatvédelmi szabályozásoknak való megfelelőséget, szakmai tanácsot ad az esetleges adatvédelmi hatásvizsgálatokra vonatkozóan, együttműködik a felügyeleti hatósággal valamint adatvédelmi kérdésekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyletei hatóság és más harmadik személyek felé.

Az adatvédelmi munkatárs tevékenységéért külső viszonyokban az Adatkezelő felelős.

IV. AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

V. FONTOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

A weboldalon, a szolgáltatások eléréséhez regisztrációra nincs szükség, sem lehetőség.

A kezelt adatok az árajánlat kérések megválaszolására vannak felhasználva.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok, és kezelési célok:
Név: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail cím: Azonosítás, kapcsolattartás
Telefonszám: Azonosítás, kapcsolattartás

VI. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

VII. ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ

Adatkezelő a honlapján személyes adatokat nem gyűjt és nem kezel.
Adatkezelő a honlapján cookie-kat nem alkalmaz.
Adatkezelő megfelelő jogosultság kiosztást használ a céges e-mail címek használatára. Az e-mail címek jelszóval védettek. Adatkezelő munkavállalói privát célokra nem használhatják a céges e-mail címeket.

VIII. EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLI ADATKEZELÉS

Adatkezelő az Európai Unión kívül adatkezelést nem végez, adatot nem továbbít.

IX. FELÜGYELETI HATÓSÁG

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
weblapja: www.naih.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
• A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
• A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.